วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ประวัติ การปกครองและอาณาเขต
ประวัติ การปกครองและอาณาเขต
ประวัติ

ราชบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางค่อนไปทางทิศตะวันตกของประเทศ เชื่อกันว่าเป็นเมืองเก่าแก่ มาแต่โบราณ ไม่มีเรื่องราวที่เป็นหลักฐานแน่นอนว่าสร้างมาในสมัยใด แต่ได้หลักฐานทางโบราณวัตถุและ โบราณสถานที่มีอยู่ ซึ่งพอจะเชื่อถือได้ว่า ราชบุรีเป็นเมือง ๆ หนึ่งในแคว้นสุวรรณภูมิ มีนครปฐมเป็นมหา- นครซึ่งเรียกว่า "ทวาราวดี" ซึ่งเป็นของชนชาติละว้า ในสมัยก่อนศตวรรษที่ 5 จากตำนานทางพุทธศาสนา เมื่อปี พ.ศ. 218 พระเจ้าอโศกมหาราชแห่งประเทศอินเดียได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และได้เผยแพร่ พุทธศาสนามาสู่แคว้นสุวรรณภูมิโดยสมณฑูต มีพระโสณะและพระอุตระเป็นหัวหน้าคณะมา โดยใช้ นครปฐมเป็นเมืองหลักในการเผยแพร่พุทธศาสนา ราชบุรีซึ่งเป็นหนึ่งในแคว้นสุวรรณภูมิหรือทวาราวดี ตามการสันนิษฐาน ก็คงจะเป็นหัวเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมากแห่งหนึ่ง ตัวเมืองราชบุรีได้มีการย้ายที่ตั้งเมืองมา หลายสมัย จนกระทั่งครั้งที่ 4 ในปี พ.ศ.2440 ได้ย้ายเมืองมาตั้งยังที่เป็นศาลากลางจังหวัดในปัจจุบัน
หน่วยการปกครองการปกครองแบ่งออกเป็น 9 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอ 104 ตำบล 935 หมู่บ้าน
อำเภอเมืองราชบุรี
อำเภอจอมบึง
อำเภอสวนผึ้ง
อำเภอดำเนินสะดวก
อำเภอบ้านโป่ง
อำเภอบางแพ
อำเภอโพธาราม
อำเภอปากท่อ
อำเภอวัดเพลง
กิ่งอำเภอบ้านคา
อาณาเขตจังหวัดราชบุรีมีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ 5,169 ตารางกิโลเมตร
ทิศเหนือ ติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ทิศใต้ ติดต่อจังหวัดเพชรบุรี ทิศตะวันตก ติดต่อประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า ทิศตะวันออก ติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และนครปฐม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น