วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

สภาพทางการเมืองการปกครอง

จังหวัดราชบุรี แบ่งการปกครองเป็น 10 อำเภอ 104 ตำบล 25 เทศบาล และ 971 หมู่บ้าน

1.อ.เมืองราชบุรี พื้นที่ 418.481 ตร.กม. 22 ตำบล 187 หมู่บ้าน เทศบาล 4 แห่ง
2.อ.จอมบึง พื้นที่ 864.855 ตร.กม. 6 ตำบล 89 หมู่บ้าน เทศบาล 2 แห่ง
3.อ.สวนผึ้ง พื้นที่ 903.262 ตร.กม. 4 ตำบล 37 หมู่บ้าน เทศบาล 2 แห่ง
4.อ.ดำเนินสะดวก พื้นที่ 184.744 ตร.กม. 13 ตำบล 105 หมู่บ้าน เทศบาล 2 แห่ง
5.อ.บ้านโป่ง พื้นที่ 292.865 ตร.กม. 15 ตำบล 182 หมู่บ้าน เทศบาล 5 แห่ง
6.อ.บางแพ พื้นที่ 141.235 ตร.กม. 7 ตำบล 45 หมู่บ้าน เทศบาล 2 แห่ง
7.อ.โพธาราม พื้นที่ 392.096 ตร.กม. 19 ตำบล 156 หมู่บ้าน เทศบาล 6 แห่ง
8.อ.ปากท่อ พื้นที่ 774.646 ตร.กม. 12 ตำบล 85 หมู่บ้าน เทศบาล 1 แห่ง
9.อ.วัดเพลง พื้นที่ 40.873 ตร.กม. 3 ตำบล 28 หมู่บ้าน เทศบาล 1 แห่ง
10.อ.บ้านคา พื้นที่ 906.326 ตร.กม. 3 ตำบล 37 หมู่บ้าย เทศบาล 0 แห่ง

  • อำเภอเมืองราชบุรี ประกอบด้วยตำบลทั้งหมด 22 ตำบล ดังนี้ หน้าเมือง เจดีย์หัก ดอน ตะโก หนองกลางนา ห้วยไผ่ คุ้งน้ำวน คุ้งกระถิน อ่างทอง โคกหม้อ สามเรือน พิกุลทอง น้ำพุ ดอน แร่ หินกอง เขาแร้ง เกาะพลับพลา หลุมดิน บางป่า พงสวาย คูบัว ท่าราบ บ้านไร่
  • อำเภอจอมบึง ประกอบด้วยตำบลทั้งหมด 6 ตำบล ดังนี้ จอมบึง ปากช่อง เบิกไพร ด่านทับ ตะโก แก้มอ้น รางบัง
  • อำเภอสวนผึ้ง ประกอบด้วยตำบลทั้งหมด 4 ตำบล ดังนี้ สวนผึ้ง ป่าหวาย บ้านบึง ท่าเคย ตะนาวศรี
  • อำเภอดำเนินสะดวก ประกอบด้วยตำบลทั้งหมด 13 ตำบล ดังนี้ ดำเนินสะดวก ประสาท สิทธ์ ศรีสุราษฎร์ ตาหลวง ดอนกรวย ดอนคลัง บัวงาม บ้านไร่ แพงพวย สี่หมื่น ท่านัด ขุนพิทักษ์ ดอนไผ่
  • อำเภอบ้านโป่ง ประกอบด้วยตำบลทั้งหมด 15 ตำบล ดังนี้ บ้านโป่ง ท่าผา กรับใหญ่ ปาก แรต หนองกบ หนองอ้อ ดอนกระเบื้อง สวนกล้วย นครชุมน์ บ้านม่วง คุ้มพยอม หนองปลาหมอ เขาขลุง เบิกไพร ลาดบัวขาว
  • อำเภอบางแพ ประกอบด้วยตำบลทั้งหมด 7 ตำบล ดังนี้ บางแพ วังเย็น หัวโพ วัดแก้ว ดอน ใหญ่ ดอนคา โพหัก
  • อำเภอโพธาราม ประกอบด้วยตำบลทั้งหมด 19 ตำบล ดังนี้ โพธาราม ดอนกระเบื้อง หนอง โพ บ้านเลือก คลองตาคต บ้านฆ้อง บ้านสิงห์ ดอนทราย เจ็ดเสมียน คลองข่อย ชำแระ สร้อยฟ้า ท่า ชุมพล บางโตนด เตาปูน นางแก้ว ธรรมเสน เขาชะงุ้ม หนองกวาง
  • อำเภอปากท่อ ประกอบด้วยตำบลทั้งหมด 12 ตำบล ดังนี้ ทุ่งหลวง วังมะนาว ดอนทราย หนองกระทุ่ม ปากท่อ ป่าไก่ วัดยางงาม อ่างหิน บ่อกระดาน ยางหัก วันดาว ห้วยยางโทน
  • อำเภอวัดเพลง ประกอบด้วยตำบลทั้งหมด 3 ตำบล ดังนี้ เกาะศาลพระ จอมประทัด วัด เพลง
  • อำเภอบ้านคา ประกอบด้วยตำบลทั้งหมด 3 ตำบล ดังนี้ บ้านคา บ้านบึง หนองพันจันทร์
ที่มา :
-ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2549) อ้างถึงใน :
http://www.ratchaburi.go.th/data/storyofratchaburi.pdf
-ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด เมื่อ 18 เม.ย.2553 จากเอกสารบรรยายสรุปขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบึรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น