วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

การบริหารราชการส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นในจังหวัด


การจัดองค์กรบริหารราชการส่วนภูมิภาค มี หน่วยงานราชการที่อยู่ในความควบคุมดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัด ประกอบด้วย
ส่วนราชการในระดับจังหวัด แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ หน่วยราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำจังหวัด จำนวน 30 หน่วยงาน และหน่วยราชการบริหารส่วนกลาง จำนวน 66 หน่วยงาน
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง
เทศบาลเมือง 3 แห่ง
ได้แก่
 1. เทศบาลเมืองราชบุรี (ต.หน้าเมือง)
 2. เทศบาลเมืองบ้านโป่ง (ต.บ้านโป่ง)
 3. เทศบาลเมืองโพธาราม (ต.โพธาราม)
เทศบาลตำบล 30 แห่ง แยกเป็น
อำเภอเมืองราชบุรี 4 แห่ง ประกอบด้วย
 1. เทศบาลตำบลหลักเมือง (ต.โคกหม้อ, ต.พงสวาย)
 2. เทศบาลตำบลเขางู (ต.เจดีย์หักบางส่วน,ต.เกาะพลับพลาบางส่วน)
 3. เทศบาลตำบลหลุมดิน (ต.หลุมดิน)
 4. เทศบาลตำบลห้วยชินสีห์ (ต.อ่างทอง)
อำเภอบ้านโป่ง 5 แห่ง ประกอบด้วย
 1. เทศบาลตำบลท่าผา (ต.ท่าผา,ต.ปากแรตบางส่วน)
 2. เทศบาลตำบลกระจับ (ต.หนองอ้อบางส่วน,.ดอนกระเบื้องบางส่วน)
 3. เทศบาลตำบลห้วยกระบอก (ต.กรับใหญ่บางส่วน)
 4. เทศบาลตำบลกรับใหญ่ (ต.กรับใหญ่)
 5. เทศบาลตำบลเบิกไพร (ต.เบิกไพร)
อำเภอโพธาราม 6 แห่ง ประกอบด้วย
 1. เทศบาลตำบลบ้านเลือก
 2. เทศบาลตำบลหนองโพ
 3. เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน
 4. เทศบาลตำบลเขาขวาง
 5. เทศบาลตำบลบ้านสิงห์
 6. เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง
อำเภอดำเนินสะดวก 5 แห่ง ประกอบด้วย
 1. เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก (ต.ดำเนินสะดวก,ต.ศรีสุราษฎร์บางส่วน,ต.สี่หมื่นบางส่วน,ต.ท่านัดบางส่วน,ต.ตาหลวงบางส่วน)
 2. เทศบาลตำบล ศรีดอนไผ่ (ต.ประสาทสิทธิ์บางส่วน,ต.ศรีสุราษฎร์บางส่วน,ต.ดอนไผ่บางส่วน)
 3. เทศบาลตำบลบ้านไร่ (ต.บ้านไร่)
 4. เทศบาลตำบลบัวงาม (ต.บัวงาม)
 5. เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ (ต.ประสาทสิทธิ์)
อำเภอปากท่อ 2 แห่ง ประกอบด้วย
 1. เทศบาลตำบลปากท่อ (ต.ปากท่อบางส่วน)
 2. เทศบาลตำบลทุ่งหลวง (ต.ทุ่งหลวง)
อำเภอจอมบึง 2 แห่ง ประกอบด้วย
 1. เทศบาลตำบลจอมบึง (ต.จอมบึงบางส่วน)
 2. เทศบาลตำบลด่านทับตะโก (ต.ด้านทับตะโกบางส่วน)
อำเภอบางแพ 2 ประกอบด้วย
 1. เทศบาลตำบลบางแพ (ต.วังเย็น,ต.บางแพ)
 2. เทศบาลตำบลโพหัก (ต.โพหัก)
อำเภอวัดเพลง 1 แห่ง ประกอบด้วย
 1. เทศบาลตำบลวัดเพลง (ต.วัดเพลงบางส่วน,ต.เกาะศาลพระบางส่วน)
อำเภอสวนผึ้ง 2 แห่ง ประกอบด้วย
 1. เทศบาลตำบลสวนผึ้ง (ต.สวนผึ้งบางส่วน)
 2. เทศบาลตำบลชัฏป่าหวาย (ต.ชัฎป่าหวายบางส่วน,ต.ท่าเคยบางส่วน)
องค์การบริหารส่วนตำบล 78 แห่ง ได้แก่
อำเภอเมืองราชบุรี 17 แห่ง ประกอบด้วย
 1. อบต.เจดีย์หัก
 2. อบต.ดอนตะโก
 3. อบต.คูบัว
 4. อบต.บ้านไร่
 5. อบต.บางป่า
 6. อบต.คุ้งกระถิน
 7. อบต.คุ้งน้ำวน
 8. อบต.น้ำพุ
 9. อบต.หินกอง
 10. อบต.สามเรือน
 11. อบต.หนองกลางนา
 12. อบต.ดอนแร่
 13. อบต.ห้วยไผ่
 14. อบต.เขาแร้ง
 15. อบต.ท่าราบ
 16. อบต.พิกุลทอง
 17. อบต.เกาะพลับพลา
อำเภอบ้านโป่ง 11 แห่ง ประกอบด้วย
 1. อบต.สวนกล้วย
 2. อบต.หนองปลาหมอ
 3. อบต.คุ้งพะยอม
 4. อบต.เขาขลุง
 5. อบต.ดอนกระเบื้อง
 6. อบต.หนองกบ
 7. อบต.นครชุมน์
 8. อบต.บ้านม่วง
 9. อบต.ลาดบัวขาว
 10. อบต.หนองอ้อ
 11. อบต.ปากแรต
อำเภอโพธาราม 12 ประกอบด้วย
 1. อบต.หนองกวาง
 2. อบต.เตาปูน
 3. อบต.ท่าชุมพล
 4. อบต.บางโตนด
 5. อบต.หนองโพ
 6. อบต.ชำแระ
 7. อบต.คลองตาคต
 8. อบต.คลองข่อย
 9. อบต. สร้อยฟ้า
 10. อบต.เขาชะงุ้ม
 11. อบต.ธรรมเสน
 12. อบต.ดอนกระเบื้อง
อำเภอดำเนินสะดวก 8 แห่ง ประกอบด้วย
 1. อบต.ดอนกรวย
 2. อบต.ดอนคลัง
 3. อบต.ดอนไผ่
 4. อบต.ขุนพิทักษ์
 5. อบต.ท่านัด
 6. อบต.ตาหลวง
 7. อบต.แพงพวย
 8. อบต.สี่หมื่น
อำเภอปากท่อ 10 แห่ง ประกอบด้วย
 1. อบต.หนองกระทุ่ม
 2. อบต.ดอน ทราย
 3. อบต.ปากท่อ (รวมกับ ต.วันดาว)
 4. อบต.ป่าไก่
 5. อบต.อ่างหิน
 6. อบต.วังมะนาว
 7. อบต.วัดยางงาม
 8. อบต.บ่อกระดาน
 9. อบต.ยางหัก
 10. อบต.ห้วยยางโทน
อำเภอจอมบึง 6 แห่ง ประกอบด้วย
 1. อบต.รางบัว
 2. อบต.ปากช่อง
 3. อบต.ด่านทับตะโก
 4. อบต.เบิกไพร
 5. อบต.จอมบึง
 6. อบต.แก้มอ้น
อำเภอบางแพ 4 แห่ง ประกอบด้วย
 1. อบต.วัดแก้ว
 2. อบต.หัวโพ
 3. อบต.ดอนใหญ่
 4. อบต. ดอนคา
อำเภอวัดเพลง 3 แห่ง ประกอบด้วย
 1. อบต.เกาะศาลพระ
 2. อบต.วัดเพลง
 3. อบต.จอมประทัด
อำเภอสวนผึ้ง 4 แห่ง ประกอบด้วย
 1. อบต.สวนผึ้ง
 2. อบต.ป่าหวาย
 3. อบต.ท่าเคย
 4. อบต. ตะนาวศรี
อำเภอบ้านคา 3 แห่ง ประกอบด้วย
 1. อบต.บ้านคา
 2. อบต.บ้านบึง
 3. อบต.หนองพันจันทร์
ที่มา : http://www.ratchaburi.go.th/data/storyofratchaburi.pdf
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 18 เม.ย.2553 จากเอกสารประกอบการบรรยายสรุปขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น